Mồng bảy hội Khám - Mồng tám hội Dâu - Mồng chín đâu đâu cũng về Hội Gióng.